ارتباطات صمیم رایانه
مهندس علوی منش
41021000
41021100
www.samimgroup.com
sales@samimgroup.com
تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، ساختمان 47
تجهیزات پیشرفته صدا و تصویر (Broadcast) ، سیستم های تعاملی اینترنتی و اینترانتی (IPTV/OTT) ، سامانه تبلیغات یکپارچه تحت شبکه رایانما (Digital SIGNAGE)

Top