بررسی راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان در برودکست و برودبند

بررسی راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان در برودکست و برودبند
98/4/2
سرکار خانم مهندس زهرا سادات عندلیب
آمفی تئاتر ساختمان شماره 2