سوئیچ و ماکس مبتنی بر استاندارد NG-SDH

سوئیچ و ماکس مبتنی بر استاندارد NG-SDH
98/4/9
شرکت پرمان
آمفی تئاتر ساختمان شماره 2