لیست تجهیزات مورد نیاز سازمان

لیست تجهیزات مورد نیاز سازمان
بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست اولیه تجهیزات مورد نیاز سازمان در سال 1394 با همکاری سایر ادارات کل تهیه شده، چند بار مورد بازبینی قرار گرفته و لیست نهایی به شرح فایل پیوست است.