لیست تجهیزات مورد نیاز سازمان

لیست تجهیزات مورد نیاز سازمان

نسخه اولیه لیست تجهیزات با همکاری سایر ادارات کل تهیه شده و نسخه فعلی، حاصل چند مرحله ارزیابی لیست و به روزرسانی آن است.