مروری بر راهکارهای تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی

مروری بر راهکارهای تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی
98/3/27
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران شرکت عامر اندیش شرکت عصر گویش پرداز (دانشگاه صنعتی شریف)
آمفی تئاتر ساختمان شماره 2