معرفی سیستم تلویزیون دیجیتال ATSC 3.0

معرفی سیستم تلویزیون دیجیتال ATSC 3.0
98/3/11
مریم صداقت

   این گزارش به  بررسی سیستم تلویزیون دیجیتال ATSC 3.0 می‌پردازد . هدف از این تحقیق آشنایی با جوانب مختلف این سیستم تلویزیونی جدید و روشن شدن مشخصات آن ازلحاظ فنی، بررسی رویکرد سایر کشورها در قبال این سیستم و نیز مقایسه آن با سایر سیستمهای تلویزیون دیجیتال بالأخص DVB-T2 می‌باشد.  ازآنجاکه ATSC 3.0 از تکنولوژی‌های جدیدی در حوزه صدا، تصویر ، سیگنال رسانی و ....استفاده می‌کند، بررسی آن می‌تواند به بالا بردن دانش در حوزه برودکست به‌صورت کلی کمک کند.

   در بخش اول گزارش  به بررسی و مرور ادبیات کلی استاندارد ATSC 3.0 پرداخته می‌شود. در بخش دوم ATSC 3.0 با سیستمهای تلویزیون دیجیتال ATSC 1.0 ، DVB-T2 و WiB مقایسه شده و  در بخش سوم وضعیت پیاده‌سازی در دنیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم مسائل انتشاری مرتبط با این سیستم بررسی‌شده و در بخش پنجم به بعضی از تجهیزات ساخته‌شده جهت ATSC 3.0 اشاره می‌شود. در بخش‌های ششم و هفتم به ترتیب به مباحث مرتبط با تصویر و صدا در این استاندارد پرداخته می‌شود.