مفاهیم و سنجه های تحلیل شبکه های اجتماعی
1395/12/15
خانم دکتر عاطفه تاج پور

شبکه های اجتماعی آنلاین امروز مهد افکار عمومی و ارتباطات میان فردی است. افکار و ارتباطاتی که محققان را وسوسه میکند تا به دنبال تحلیل ، پژوهش و بررسی آن ها بروند. یکی از همین روش های پژوهش در شبکه ها و رسانه های اجتماعی ، تحلیل شبکه های اجتماعی است. تحلیل شبکه های اجتماعی روش علمی است که روابط بین افراد یا سازمان ها را در شبکه ها یا رسانه های اجتماعی بررسی میکند.
این گزارش درباره مفاهیم، کاربردها و نظریه های تحلیل شبکه اجتماعی بحث میکند، سنجه ها یا همان پارامترهای تحلیل شبکه های اجتماعی معرفی میشود و به روش های نمونه گیری در تحلیل شبکه های اجتماعی می پردازد.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top