چرخه کاری آزمایشگاه

آزمایشگاه رسانه دیجیتال در اسفندماه 1388 راه اندازی شد که از بخش های ذیل تشکیل شده است و مجموعاً چرخه مینیاتوری را تشکیل می دهد. در این بخش با توجه به ضرورت های سازمانی موارد ذیل مد نظر بوده است: 1- عدم وجود یک چرخه آزمایشگاهی جهت تست تجهیزات جدید ساخت داخل و خریداری شده از ضرورت های سازمانی است که در این چرخه به راحتی انجام پذیر است. 2- تست های مختلف اعم از سرویس های محتوایی، بسته بندی های مختلف روی تمامی پلاتفرم ها در این چرخه امکانپذیر می باشد. 3- ایجاد فضای آموزشی مناسب جهت پرسنل بخش های مختلف سازمان جهت آشنایی و آموزش های سیستمی در کنار عملکردهای مختلف سیستم. 4- ایجاد فضایی مناسب جهت آشنایی مدیران در رابطه با ویژگی ها و سرویس های پلاتفرم های مختلف و احساس واقعی از سرویس های ارائه شده.

1. راه اندازی چرخه مینیاتوری تولید تا پخش سازمان

2. امکان تست تجهيزات ساخت داخل و يا خريداري شده

3. لابراتوار جهت آموزش سازمانی

4. امکان دموی اوليه سيستم هاي نوين

1. تعامل و معرفی آزمایشگاه به ارگان های درون سازمانی و برون سازمانی جهت بازدید و آموزش

2. مستندسازی و مدیریت دانش در مجموعه( اعم از بازدیدها و فعالیت های گروه ها و ...)

3. مسئول تعمیرات و نگهداری و کاليبراسيون تجهیزات آزمایشگاهی

4. تعامل با گروه ها جهت همکاری در فرآيند تست تجهيزات