نقشه ارتباط اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی با سایر واحدها، نهادها و سازمان ها

اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی به سبب ماهیت فعالیت های خود با بسیاری از واحدهای داخلی و یا سازمان ها و نهادهای خارج از سازمان در ارتباط است. این ارتباط در فایل پیوست نمایش داده شده است.


گزارش نمایشگاه های اجلاس سیزدهم

فناوری های نوین صنعت رسانه و توانمندی های شرکت های داخلی در حوزه های متنوع فناوری رسانه در نمایشگاه های اجلاس سیزدهم به ارائه گذاشته شد...


گزارشی خلاصه از نشست های سیزدهمین اجلاس فناوری رسانه

سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه همراه با نشست های تخصصی با حضور صاحب نظران عرصه داخلی و بین المللی رسانه در دیماه 1395 برگزار شد...


گزارش بازدید از نمایشگاه تلکام

یکی زا فعالیت های اصلی تحقیقات و جهاد خودکفایی، رصد فناوری و آشنایی با شرکت ها و فعالیت های آن ها است. یکی از روش های آشنایی با تازه های صنعت رسانه و تلکام، شرکت در نمایشگاه ها است. با برگزاری نمایشگاه تلکام 1395، کارشناسان اداره کل ضمن بازدید از نمایشگاه، یافته های خود از آن را به اشتراک گذاشته اند. جمعبندی بررسی نمایشگاه در فایل پیوست آورده شده است.