مقدمهای بر استودیوهای مجازی نوین

مقدمه ای بر استودیوهای مجازی نوین *مقدمه *طراحی و ساخت استودیوی مجازی *چالش ها در طراحی استودیوی مجازی


معرفی استاندارد MPEG Media Transport (MMT)

معرفی استاندارد MPEG Media Transport (MMT) *مقدمه *نوآوری های MMT *خدمات قابل ارائه MMT *لزوم حرکت به سمت فناوری *معماری استاندارد MMT


catalouge-IRIB R&D.pdf

Video Quality Assessment


Deep Mocap


Video Colorization


ABU-DBS2020_Slideshow


banner DBS2020-03.jpg

banner DBS2020-03.jpg

DBS Flyer(site)-06.jpg

DBS Flyer(site)-08.jpg

DBS Flyer(site)-08.jpg

DBS Flyer(site)-07.jpg

DBS Flyer(site)-06.jpg

DBS cataluge(site)-05.jpg

DBS cataluge(site)-04.jpg

VQA-project.jpg

video colorization-project.jpg

deep mocap-project.jpg

video quality assessment-DBS 2020.pdf

جهاد در آینه نشریات