مطالب مندرج در مستندات و گزارش های فنی مدیریت بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما
بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست شرکت های همکار با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و زمینه فعالیت آن ها در فایل پیوست آورده شده است. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت ها، به فایل پیوست مراجعه نمایید.


گزارش برنامه ها و اقدامات در رابطه با اقتصاد مقاومتی

گزارش برنامه ها و اقدامات در رابطه با اقتصاد مقاومتی
این سند به صورت مشترک با همکاری آقای مهندس حسینی، مدیر امور فناوری سیستم های تولید، آقای مهندس کاظمی، مدیر بخش انتقال و اقتصاد فناوری و خانم مهندس رضاپور از بخش انتقال و اقتصاد فناوری تهیه شده است.

فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سندالصاق شده در این بخش، آورده شده است.