مطالب مندرج در مستندات و گزارش های فنی مدیریت بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما
بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست شرکت های همکار با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و زمینه فعالیت آن ها در فایل پیوست آورده شده است. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت ها، به فایل پیوست مراجعه نمایید.


گزارش برنامه ها و اقدامات در رابطه با اقتصاد مقاومتی

گزارش برنامه ها و اقدامات در رابطه با اقتصاد مقاومتی
این سند به صورت مشترک با همکاری آقای مهندس حسینی، مدیر امور فناوری سیستم های تولید، آقای مهندس کاظمی، مدیر بخش انتقال و اقتصاد فناوری و خانم مهندس رضاپور از بخش انتقال و اقتصاد فناوری تهیه شده است.

فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سندالصاق شده در این بخش، آورده شده است.


جهاد در آینه نشریات