مطالب مندرج در موضوعات تخصصی تولید

فناوری تولید محتوا

اصلي ترين فعاليت سازمان صدا و سيما بر محور توليد محتواي رسانه اي استوار مي باشد. حوزه توليد سازمان در حال حاضر شامل سه بخشِ توليد راديو، توليد تلويزيون، توليدات خبر است که در آينده توليدات گيرنده هاي همراه، اينترنتي و ... نيز قابل طرح هستند. در تحقيقات حوزه توليد موارد ذيل مورد توجه است: اصلاح چرخه کاري در توليد، شناسايي تکنولوژيهاي نوين و مرتبط با توليد (سخت افزار-نرم فزار)، اثرات تکنولوژيهاي نوين بر نحوه توليد محتوا و بکارگيري آنها در اين راستا، نحوه آموزش نيروي انساني متخصص جهت رويارويي با اين تکنولوژيهاي جديد. همه موارد فوق با هدف بهبود کيفيت توليد در سازمان، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است که هدف اصلي تشکيل اين گروه نيز تحقق اين هدف و ارتقاء توانايي سازمان در عرصه رقابت با شبکه هاي خارجي در اين حوزه مي باشد.

 

تحقيقات در عرصه ارتقاء توليد از حوزه راديو آغاز شده که نتايج آن در بخش صوت در حوزه هاي تلويزيون و خبر و ... نيز سودمند مي باشد. آزمون بصري تعيين کيفيت تصوير (quality subjective test video) و تحقيقات پايه اي پردازش تصوير وفشرده سازي MPEG و بررسي فناوري هاي نوين تصوير مانند , HDTV 3DTV و ... از فعاليت هاي راهبردي براي تصميم سازي فني سازمان است که در اين گروه انجام شده است. رصد تکنولوژيهاي نوين توليد به منظور ارائه جديدترين اخبار تکنولوژي روز دنیا، ارائه سمينار و ايجاد ارتباط و تعامل با متوليان سازمان و ... بهمراه ارائه طرح و پيگيري ساخت ادوات توليد بمنظور خودکفايي در اين زمينه از اهداف مستمر اين گروه است.


جهاد در آینه نشریات