مطالب مندرج در استانداردهای جهانی سیگنال رسانی

Data Broadcasting - MPEG-2 TS streaming

Data Broadcasting - MPEG-2 TS streaming
European Broadcasting Union
2005-07
V1.1.1
فایل استاندارد :
ETSI TS 102 427 V1.1.1 2005-07

جهاد در آینه نشریات