مطالب مندرج در استانداردهای جهانی DAB

Conditional access

Conditional access
European Broadcasting Union
2001-06
V1.2.1
فایل استاندارد :
(ETSI TS 102 367 V1.2.1 (2006-01

Radio broadcasting systems

Radio broadcasting systems
2000
V1.1.1
فایل استاندارد :
(ETSI TS 101 500 V1.1.1 (2000

DMB video service

DMB video service
European Broadcasting Union
2005-06
v1.1.1
فایل استاندارد :
ETSI TS 102 428 V1.1..1 2005-06

جهاد در آینه نشریات