مطالب مندرج در استانداردهای جهانی DRM

Data applications directory

Data applications directory
European Broadcasting Union
2002-04
V1.2.1
فایل استاندارد :
(ETSI TS 101 968 V1.2.1 (2004-02

(AM signalling system (AMSS

(AM signalling system (AMSS
European Broadcasting Union
2003-05
V1.1.1
فایل استاندارد :
(ETSI TS 102 386 V1.1.1 (2005-03

جهاد در آینه نشریات