مطالب مندرج در دوره ها دوره های بیرون سازمانی

International Workshop on Signal Processing - IWSP 2017

International Workshop on Signal Processing - IWSP 2017
Wednesday, May 10, 2017
Tehran, Iran
جزوه دوره :دریافت فایل
IWSP is intended to be a one-day international workshop on the latest developments in signal processing. The applications include but not limited to speech, audio, video, biomedical, radar, and remote sensing data.

کارگاه اتوماسیون صنعتی دوره آموزش تخصصی – کاربردی (PLC STEP7 300/400 (LEVEL 1

کارگاه اتوماسیون صنعتی دوره آموزش تخصصی – کاربردی (PLC STEP7 300/400 (LEVEL 1
95/08/05 -95/08/06
جزوه دوره :دریافت فایل

جهاد در آینه نشریات