گزارش اجلاس پانزدهم

طرحها و ایدههای خلاقانه مراکز، ادارات کل تهران، شرکتها و افراد حقیقی


گزارش اجلاس چهاردهم

گزارش چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه


نقشه ارتباط اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی با سایر واحدها، نهادها و سازمان ها

اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی به سبب ماهیت فعالیت های خود با بسیاری از واحدهای داخلی و یا سازمان ها و نهادهای خارج از سازمان در ارتباط است. این ارتباط در فایل پیوست نمایش داده شده است.


گزارش نمایشگاه های اجلاس سیزدهم

فناوری های نوین صنعت رسانه و توانمندی های شرکت های داخلی در حوزه های متنوع فناوری رسانه در نمایشگاه های اجلاس سیزدهم به ارائه گذاشته شد...