مأموریت اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

مأموریت اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی مدیریت و هدایت فناوری بومی‌سازی شده در سازمان صداوسیما به سمت بالاترین سطح تکنولوژی جهانی، نیازسنجی و شناسایی ملزومات آتی رسانه برای پیشتازی در عرصه برودکست است.

 

شرح وظایف امور در اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

خودکفایی و دستیابی به موفقیت‌های ملی، جهانی و حذف نیازمندی به تولیدات خارجی از جمله اهداف اصلی تحقیقات و جهاد خودکفایی هستند. این وظایف در قالب فعالیت‌های هر یک از امور تحقیقات و جهاد خودکفایی نمود پیدا می‌کنند که در ادامه، به هر یک از آنها اشاره شده است.

 

شرح وظایف امور مهندسی فناوری توزیع

شرح وظایف امور مهندسی فناوری توزیع عبارتند از:

 • ايجاد زمینه‌ی رشد و تحکيم موقعيت سازمان صداوسیما در ارائه خدمات رسانه
 • تعیین و تدوین استراتژی توزیع و انتشار رسانه (سنتی- نوین)
 • انجام پژوهش های راهبردی و کاربردی و مدیریت فناوری پلتفرم‌های توزیع (پایش، شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری فناوری)
 • آینده‌نگری در فناوری پلتفرم‌های توزیع رسانه
 • تعامل با ذینفعان سازمانی (استخراج و اولویت‌بندی نیازهای سیگنال‌رسانی، توزیع و انتشار)
 • شناسایی توانمندی های بومی در ساخت تجهیزات رسانه
 • بررسی و تعیین مدل همکاری ذینفعان رسانه، صنعت، مخابرات و غیره
 • تعامل با شرکت های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی (مشاوره، طراحی و تولید)
 • ارائه راهکارهای بهینه کاربرد پلتفرم ها در سازمان
 • مشارکت برای انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری های سیگنال‌رسانی، توزیع و انتشار از طریق همکاری و هدایت پروژه‌های بومی‌سازی
 • پیگیری، نظارت و کنترل پژوهش های راهبردی و کاربردی بر اساس قراردادهای منعقده (تضمین کیفیت در فرآیند اجرای پروژه‌های نمونه‌سازی و تحقیقاتی با بررسی و کنترل پیوسته‌ی روند اجرایی پروژه)
 • ایجاد بستر تست و ارزیابی تجهیزات سیگنال‌رسانی، توزیع و انتشار از طریق چرخه تست در آزمایشگاه اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

 

شرح وظایف امور مهندسی فناوری تولید

شرح وظایف امور مهندسی فناوری تولید عبارتند از:

 • ايجاد زمینه‌ی رشد و تحکيم موقعيت سازمان صداوسیما در ارائه خدمات تولید محتوا
 • انجام پژوهش های راهبردی و کاربردی و مدیریت فناوری تولید و اتوماسیون (پایش، شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره‌برداری فناوری)
 • آینده نگری در فناوری تولید و اتوماسیون رسانه
 • تعامل با ذینفعان سازمانی (استخراج و اولویت بندی نیازهای فناوری تولید و اتوماسیون)
 • شناسایی توانمندی های بومی در ساخت تجهیزات صدا و تصویر، نوری و حرکتی مورد نیاز سازمان و ارتقاء تجهیزات
 • بررسی و تعیین مدل همکاری ذینفعان رسانه، صنعت، مخابرات و غیره
 • تعامل با شرکت های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی (مشاوره، طراحی و تولید تجهیزات صدا و تصویر، نوری و حرکتی سازمان)
 • ارائه راهکارهای بهینه فناوری تولید و اتوماسیون و استفاده از تجهیزات صدا و تصویر، نوری و حرکتی
 • مشارکت برای انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری های تولید و اتوماسیون از طریق همکاری و هدایت پروژه‌های بومی‌سازی
 • ایجاد بستر تست و ارزیابی تجهیزات صدا و تصویر، نوری و حرکتی از طریق چرخه تست در آزمایشگاه اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
 • پیگیری، نظارت و کنترل پژوهش های راهبردی و کاربردی بر اساس قراردادهای منعقده (تضمین کیفیت در فرآیند اجرای پروژه‌های نمونه‌سازی و تحقیقاتی با بررسی و کنترل پیوسته‌ی روند اجرایی پروژه)

 

وظایف امور مهندسی فناوری رسانه‌های نوین

شرح وظایف امور مهندسی فناوری رسانه‌های نوین عبارتند از:

 • ايجاد زمینه‌ی رشد و تحکيم موقعيت سازمان صداوسیما در فضای ارائه خدمات ارزش افزوده
 • تعیین استراتژی و مدل های کسب وکار واقع بینانه و قابل تحقق در حوزه‌ی خدمات ارزش افزوده و فناوری اطلاعات
 • انجام پژوهش های راهبردی و کاربردی و مدیریت فناوری خدمات ارزش افزوده (پایش، شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره‌برداری، حفاظت از فناوری)
 • آینده نگری در فناوری خدمات ارزش افزوده رسانه
 • تعامل با ذینفعان سازمانی (استخراج و اولویت بندی نیازهای خدمات ارزش افزوده رسانه)
 • شناسایی توانمندی های بومی در ساخت تجهیزات و سامانه های خدمات ارزش افزوده
 • بررسی و تعیین مدل همکاری ذینفعان رسانه، صنعت، مخابرات و غیره
 • تعامل با شرکت های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی (مشاوره، طراحی و تولید خدمات ارزش افزوده)
 • ارائه راهکارهای بهینه خدمات ارزش افزوده و فناوری اطلاعات در سازمان
 • مشارکت برای انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری های خدمات ارزش افزوده از طریق همکاری و هدایت پروژه‌های بومی‌سازی
 • ایجاد بستر تست و ارزیابی خدمات ارزش افزوده از طریق چرخه تست در آزمایشگاه اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
 • مشارکت برای انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری های خدمات ارزش افزوده از طریق همکاری و هدایت پروژه‌های بومی‌سازی
 • پیگیری، نظارت و کنترل پژوهش های راهبردی و کاربردی بر اساس قراردادهای منعقده (تضمین کیفیت در فرآیند اجرای پروژه‌های نمونه‌سازی و تحقیقاتی با بررسی و کنترل پیوسته‌ی روند اجرایی پروژه)

 

شرح وظایف امور مهندسی نظارت

شرح وظایف امور مهندسی نظارت عبارتند از:

 • بررسی اقتصادی پروژه ها (شناسایی، ارزیابی توانمندی متعاملین، بررسی و پایش مستمر بازار رسانه)
 • بررسي اقتصادي طرح‌هاي تحقيقاتي و توليدي به منظور يافتن راه حل بهينه در زمينه كاهش وابستگي و تقليل هزينه‌هاي سازمان (ارائه مشاوره در امور اقتصادی و بازرگانی پروژه ها)
 • ایجاد ارتباط موثر با بنگاه ها و فعالان فناوری رسانه به منظور ارزیابی سطح توانمندی آن‌ها در راستای همکاری‌های آتی در طرح‌های پژوهشی و نمونه‌سازی
 • مذاکرات، تدوین و انعقاد قرارداد با بنگاه ها و فعالان فناوری رسانه
 • تعاملات و پیگیری های مالی و اداری پروژه ها با متعاملین درون و برون سازمانی
 • بررسی روندهای فناوری و تطبیق پیشرفت های صنعت رسانه با نیازهای سازمانی
 • کارشناسی و خرید راهکارها و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
 • نظارت بر حسن اجرای فرآیند پروژه های برون سپاری شده
 • نظارت بر سيستم‌هاي اطلاعاتي مانند بانک هاي اطلاعاتي، آرشيو مستندات پروژه‌ها
 • مدیریت پروژه اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی (مدیریت یکپارچه محدوده، زمان، کیفیت و هزینه‌ی پروژه، مدیریت پیشرفت کار از طریق ترسیم گانت، گزارش‌گیری، شناسایی و ارزیابی سیستمی اجرای پروژه)
 • تدوین برنامه‌ی افق بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده در عرصه‌ی خودکفایی
 • ارائه برنامه و فعالیت‌های سالیانه و تعیین اولویت‌های کاری در قالب بودجه‌های جاری و عمرانی
 • تهیه، تدوین و تنظیم گزارشات سیستمی منظم و ادواری
 • تهیه و تدوین گزارش‌های عملکرد
 • مدیریت و انتشار دانش حاصل از پژوهش های توسعه ای و کاربردی در کنار مدیریت منابع
 • آزمایشگاه یکپارچه رسانه (بسترسازی جهت اجرای آزمایش های خدمات نوین خطی و غیرخطی شامل تأمین تست شیت‌های ارزیابی و دستگا‌ه‌های فنی مورد نیاز و به‌روزرسانی توانمندی‌های تست متناسب با نیازهای صنعت رسانه و همکاری با سایر ادارات کل و ارائه چرخه بررسی فناوری‌های نوین)
 • ایجاد همکاری بین دانشگاه و مراکز صنعتی با هدف ارتقاء و بومی سازی دستاوردهای تحقیقاتی و اشتراک دانشی
 • معرفی شرکت‌های همکار سازمان صداوسیما در عرصه‌ها و مجامع ملی و بین‌المللی جهت حمایت صنعت داخلی در حوزه‌ی تجهیزات و سامانه‌های صنعت رسانه
 • همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر (مانند وزارت علوم و وزارت صنعت، معدن و تجارت) در به‌رزرسانی پایگاه‌های اطلاعات مربوط به تجهیزات و سامانه‌های بومی موجود در حوزه‌ی صنعت رسانه با هدف جهت‌دهی توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصولات کاربردی
 • پیگیری روند مناقصات معاونت فنی، تهیه بانک اطلاعاتی از مناقصات و آخرین وضعیت آن‌ها، تعیین اهم موضوعات محل تمرکز سازمان در حوزه‌ی سیگنال‌رسانی، تولید محتوا، فناوری اطلاعات و غیره به منظور شناسایی نیازهای آتی مرتبط و تعریف پروژه‌های آتی سازمان در اداره کل

 

شرح وظایف بخش تدوین استاندارد

شرح وظایف بخش تدوین استاندارد عبارتند از:

 • جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و اسناد از اداره کل های فنی، مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی برای تدوین قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و استانداردها
 • جمع آوری استانداردهای فنی رسانه از اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج سازمان
 • بررسی پیشنهادها و اطلاعات جمع آوری شده به تفکیک موضوعات تخصصی
 • برگزاری کمیته های برنامه ریزی به منظور اولویت بندی و تعیین تکلیف پیشنهادهای بررسی شده و انتخاب دبیر
 • تنظیم و ارسال دعوتنامه و پیش نویس استانداردها جهت اظهار نظر مدعوین کمیته ها
 • جمع آوری، بررسی و جمع بندی نظرات و آراء مکاتبه‌ای و رایانه‌ای در مورد پیش نویس استانداردهای مورد
 • بررسی برای ارائه در کمیته‌ها بررسی پیشنهادات ویراستاری تدوین استاندارد و نظارت بر عملکرد ویراستاران
 • بررسی استانداردهایی ‌که 5 سال از تدوین آن ها گذشته است و در صورت لزوم بازنگری آن ها
 • تهیه و تدوین و اجرای کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه‌های لازم و روش‌های اجرایی برای تدوین استانداردها
 • ایجاد ارتباط و همکاری با واحدهای استفاده کننده از نتایج تحقیقات در زمینه تهیه و تدوین استاندارد
 • بررسی و پیگیری پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی که منجر به تدوین استاندارد می‌گردند
 • نظارت بر ضبط کلیه سوابق و مدارک و صورتجلسات و ارائه استاندارد نهایی