کارگروه گیرنده های رادیویی

الزامات فنی گیرنده های رادیویی مطابق با سیاست های فنی سازمان صدا و سیما

معاونت توسعه و فناوری رسانه-اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

روند توسعه رادیو در ایران
الزامات و توصیه های فنی گیرنده های رادیویی
فایل ارائه در نشست مورخ 99/7/6