تحقیقات راهبردی و کاربردی در راستای نیازها و اهداف توسعه‌ای سازمان در حوزه فنی، توسط اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی از طریق فرایندهای اصلی پژوهش اسنادی، نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی، رصد و بررسی فناوری‌های جدید، اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری صورت می‌پذیرد.

پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات راهبردی-کاربردی

پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات راهبردی-کاربردی شامل پژوهش‌های فنی و راهبردی به منظور مدیریت فناوری‌های نوین در راستای شناسایی مشکلات موجود صنعت رسانه و نیازهای آتی این صنعت در حوزه‌های زیر است:

 • فناوری تولید
 • فناوری توزیع
 •  فناوری رسانه‌های نوین
 • تدوین استاندارد

نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی استراتژیک

نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی در راستای رفع نیازمندی‌های تجهیزات و سامانه‌های استراتژیک فنی سازمان (سخت افزاری و نرم افزاری) با بهره‌گیری از توانمندی‌های صنعت داخل کشور و حمایت و همکاری به منظور ارتقاء دانش فنی آن‌ها در حوزه‌های زیر است:

 •  فناوری تولید
 •   فناوری توزیع
 •   فناوری رسانه‌های نوین
 •  تدوین استاندارد

رصد و بررسی فناوری‌های جدید

رصد و بررسی فناوری‌های جدید عبارت است از شناخت و بررسی فرصت‌های نوین رسانه‌ای در حوزه‌ی فنی و تدوین خط‌مشی‌های سازمان در پیاده‌سازی بسترهای نوین در حوزه‌های:

 •   فناوری تولید
 •   فناوری توزیع
 •  فناوری رسانه‌های نوین

اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری ها

در این دسته از فعالیت‌ها، اجرای پایلوت و ارائه راهکارهای تست و کنترل کیفیت تجهیزات و فناوری‌های نوین، ارزیابی راهکارهای مختلف موجود و راهکارهای پیشنهادی در حوزه‌های زیر مدنظر است:

 •  فناوری تولید
 •  فناوری توزیع
 •  فناوری رسانه‌های نوین