کارگروه گیرنده های تلویزیونی

الزامات فنی گیرنده های تلویزیونی مطابق با سیاست های فنی سازمان صدا و سیما

معاونت توسعه و فناوری رسانه-اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

سند حداقل الزامات گیرنده های تلویزیون دیجیتال زمینی در جمهوری اسلامی ایران (نسخه 3)
سند حداقل الزامات پروفایل هیبرید گیرنده های تلویزیون دیجیتال زمینی متصل در جمهوری اسلامی ایران (نسخه 1)
خلاصه الزامات فنی در تولید گیرنده های تلویزیونی مطابق با سیاست های فنی سازمان صداوسیما
دستور العمل استفاده از استریم STD_HbbTV.TS (ردیف 8 جدول)
به جهت تست گیرنده های تلویزیونی مطابق با سیاست های فنی سازمان صداوسیما از فایل های TS ردیف 5 الی 11 استفاده نمایید. توصیه می گردد که فایل های TS توسط TS Player & Modulator اجرا شده و خروجی به تیونر گیرنده متصل شود.
ردیف نام فایل TS Single/Multi Stream Video Resolution Video Frame Rate Video Scan Type Video Encoding HDR WCG Audio Format Audio Encoding HbbTV Duration نرخ بیت حجم فایل لینک دانلود توضیحات
1 IRIB
TS1
Multi
Stream
SD(PAL) 25 FPS Interlaced MPEG-4
AVC
No Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 1(Min.) 22 Mb/s 160 MB بسته اول دیجیتال ملی(TS1)
2 IRIB
TS2
Multi
Stream
SD(PAL)
HD(1080i/25)
25 FPS Interlaced MPEG-4
AVC
No Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 1(Min.) 22 Mb/s 160 MB بسته دوم دیجیتال ملی(TS2)
3 IRIB
TS3
Multi
Stream
SD(PAL)
HD(1080i/25)
25 FPS Interlaced HEVC
(Main10)
No Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 1(Min.) 22 Mb/s 160 MB بسته سوم دیجیتال ملی(TS3)
4 IRIB
UHD
Single
Stream
UHD(2960P/25) 25 FPS Progressive HEVC
(Main10)
HLG Dual-Channel
(Stereo)
MPEG1
Layer2
No 90(Sec.) 20 Mb/s 216 MB شبکه آزمایشی 4K/UHD
5 STD UHD
HLG
Single Stream UHD(2960P/50) 50 FPS Progressive HEVC
(Main10)
HLG Multi-Channel
(5.1 Surround)
HE-AAC
(V2)
No 20(Sec.) 67 Mb/s 165 MB فایل استاندارد UHD-HDR (HLG) (مناسب جهت تست گیرنده های UHD)
6 STD UHD
PQ
Single
Stream
UHD(2960P/50) 50 FPS Progressive HEVC
(Main10)
PQ Multi-Channel
(5.1 Surround)
HE-AAC
(V2)
No 62(Sec.) 47 Mb/s 354 MB فایل استاندارد UHD-HDR (PQ) (مناسب جهت تست گیرنده های UHD)
7 STD HD 1 Single Stream HD(1080P/50) 50 FPS Progressive HEVC
(Main10)
NO Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 40(Sec.) 7 Mb/s 34 MB فایل استاندارد HD 1080P/50 (مناسب جهت تست گیرنده های Full HD)
8 STD HD 2 Single Stream HD(1080P/50) 50 FPS Progressive HEVC
(Main10)
NO Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 1(Min.) 7 Mb/s 56 MB فایل استاندارد HD 1080P/50 (مناسب جهت تست گیرنده های Full HD)
9 STD HD 3 Single Stream HD(1080P/50) 50 FPS Progressive HEVC
(Main10)
NO Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
No 11(Sec.) 7 Mb/s 11 MB فایل استاندارد HD 1080P/50 (مناسب جهت تست گیرنده های Full HD)
10 STD
HbbTV
Multi
Stream
HD(1080i/25)
UHD(2960/50)
50 FPS Progressive MPEG-4
AVC
NO Dual-Channel
(Stereo)
HE-AAC
(V2)
YES 23(Sec.) 39 Mb/s 110 MB فایل استاندارد HbbTV(مناسب جهت تست گیرنده های هوشمند)
11 STD Surround Single Stream HD(1080i/25) 25 FPS Interlaced MPEG-4
AVC
NO Multi-Channel
(Surround)
HE-AAC
(V1)
No 46(Sec.) 7 Mb/s 38 MB فایل استاندارد Surround (مناسب جهت تست سیستم صوتی گیرنده)