گزارش اجلاس پانزدهم

طرحها و ایدههای خلاقانه مراکز، ادارات کل تهران، شرکتها و افراد حقیقی


گزارش اجلاس چهاردهم

گزارش چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه


نقشه ارتباط اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی با سایر واحدها، نهادها و سازمان ها

اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی به سبب ماهیت فعالیت های خود با بسیاری از واحدهای داخلی و یا سازمان ها و نهادهای خارج از سازمان در ارتباط است. این ارتباط در فایل پیوست نمایش داده شده است.


گزارش نمایشگاه های اجلاس سیزدهم

فناوری های نوین صنعت رسانه و توانمندی های شرکت های داخلی در حوزه های متنوع فناوری رسانه در نمایشگاه های اجلاس سیزدهم به ارائه گذاشته شد...


گزارشی خلاصه از نشست های سیزدهمین اجلاس فناوری رسانه

سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه همراه با نشست های تخصصی با حضور صاحب نظران عرصه داخلی و بین المللی رسانه در دیماه 1395 برگزار شد...


گزارش بازدید از نمایشگاه تلکام

یکی زا فعالیت های اصلی تحقیقات و جهاد خودکفایی، رصد فناوری و آشنایی با شرکت ها و فعالیت های آن ها است. یکی از روش های آشنایی با تازه های صنعت رسانه و تلکام، شرکت در نمایشگاه ها است. با برگزاری نمایشگاه تلکام 1395، کارشناسان اداره کل ضمن بازدید از نمایشگاه، یافته های خود از آن را به اشتراک گذاشته اند. جمعبندی بررسی نمایشگاه در فایل پیوست آورده شده است.


فعالیت های داخلی کارشناسان تحقیقات و جهاد خودکفایی

در ارائه برنامه سال 1395، مجموعه ای از فعالیت ها به صورت داخلی و بدون صرف هزینه برای برون سپاری تعریف شده است. در اینجا مجموعه اقدامات انجام شده در طی 6 ماه نخست قابل مشاهده است.


گزارش شش ماه اول سال 95

مراحل انجام پروژه‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی در حالت کلی و اطلاعات مالی آنها، در فایل پیوست قابل مشاهده است. جهت مشاهده وضعیت پروژه ها در 6 ماه نخست سال به فایل مذکور مراجعه نمایید.


شاخص های عملکردی شش ماه اول سال 1395

وضعیت پروژه‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی در امور مهندسی فناوری توزیع، امور مهندسی فناوری تولید، امور مهندسی فناوری رسانه‌های نوین، امور مهندسی نظارت و بخش تدوین استاندارد در یک نگاه در فایل پیوست قابل مشاهده است. این گزارش در 4 وضعیت پروژه های در حال تدوین مشخصات، در حال انعقاد قرارداد، در حال اجرا و خاتمه یافته دسته بندی شده است.